Theater

Fabel-hafte Trips: Paul Divjak, Christoph Andexlinger, Thomas Raab

Showtimes

Vergangene Showtimes

19:00 - 23:59
Alte Schmiede

Paul Divjak: Dardanella Ritter Literatur
Christoph Andexlinger: Die Biber, die Menschen und der ganze Rest Kurzgeschichten, edition lex listz 12
Thomas Raab: Bobophon Lehrfabeln, Ritter Literatur

Moderation: Markus Köhle