© unsplash.com/ Mykyta Martynenko

Greenpeace Sommerkino Karlsplatz